Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Første "Flagship farm" i Norden

Minne Gård i Eidsvoll har fått betegnelsen McDonald’s Europe Flagship Farm. Minne Gård er den første gården i Norden som etter en omfattende vurdering har fått denne betegnelsen. Vurderingen er gjort av McDonald’s i samarbeid med Food Animal Inititative (faifarms.co.uk) som har utarbeidet Flagship Farm konseptet. Hovedoverskriften for en Flagship Farm er at den drives etter prinsippene for et bærekraftig landbruk.

Gården må tilfredsstille kravene som både er nedfelt i KSL og i tillegg tilfredsstille McDonald’s egen  kvalitetsstandard; MAAP. En Flagship Farm må kunne vise til god praksis både når det gjelder miljøhensyn og etiske forhold tilknyttet drift av gården. Både helse og velferd for ansatte og god dyrevelferd må være ivaretatt. I tillegg må en Flagship Farm produsere varer av høy kvalitet som gir et solid økonomisk fundament for framtida. En Flagship Farm blir også vudert på grunnlag av sine innovative praksis og evne til å samarbeide med andre produsenter for å nå nye mål. Flagship Farm konseptet er et av flere tiltak McDonald’s har etablert for å bedre kvaliteten på råvarene og heve standarden i hele leverandørkjeden. 80 % av råvarene som McDonald’s bruker er produsert i Norge. Det gjelder for eksempel kylling, storfekjøtt, melk, og poteter gjennom hele året og isbergsalat i den norske sesongen.

Gjennomgang av gården praksis
McDonald’s startet arbeidet med å finne en Flagship Farm blant de norske leverandørene av poteter  til MacFries vinteren 2011. Sommeren 2012 ble gården og gårdens praksis innenfor ulike områder gjennomgått sammen med Karl Williams i Fai farms . Gjennomgangen resulterte i at Minne Gård ble godkjent, og det ble laget en fullstendig «Case study» som nylig er lagt ut på McDonald’s Europe Flagship Farms websider;  http://www.flagshipfarms.eu/ Utover sommeren kan du følge poteten på Minne Gård på McDonald’s Facebook og Twitter-sider.

Minne Gård
Minne Gård ligger på vestsida av Vorma i sørenden av Mjøsa. Amund Sandholt kjøpte gården i 1988. Gården drives av Mette og Amund Sandholt. Med seg på laget har de gårdens to ansatte Rune Bjørnerud og Anders Bentstuen. Alt i alt omfatter gårdsdrifta 4300 dekar jord hvorav deler av arealet er inkludert i samdrifta Eidsvoll Landbruk hvor Sandholt eier 50 %. Potetarealet utgjør 1000 dekar hvorav 340 dekar er potetsorten Innovator på kontrakt med Findus i Tønsberg som produserer MacFries for McDonald’s. 

Sandholt er forøvrig medlem i Gartnerhallen SA. - Vi i Gartnerhallen er stolt av at Amund er Gartnerhallen-produsent og at han går foran og viser veg for mange andre potetprodusenter i Gartnerhallen. Ikke minst når det gjelder teknologisk utvikling og innovasjoner på det området har Amund alltid vært i front. Derfor er det en velfortjent anerkjennelse han nå har fått, sier styreleder i Gartnerhallen Anders Nordlund.

Det er flere områder hvor Minne Gård utmerker seg. Ett av punktene er at gården har satset på flere områder som gir et økonomisk bidrag til drift av gården. Minne Gårdskafe er etablert i den gamle stallen på gården og er et samlingspunkt for bygdas folk og en møteplass ved flere anledninger. Videre er det lagt vekt på at eier arbeider  i team med innovative og kunnskapsrike ansatte. Gården kan vise til god praksis når det gjelder satsing på fornybar energi, tiltak i kulturlandskapet og tiltak for å redusere arealavrenning og jorderosjon. Videre er Minne Gård i forkant nå det gjelder å ta i bruk GPS teknologi  i planteproduksjon. Noe som både gir mer effektiv utnyttelse av maskiner og redskap og mer presis tildeling av gjødsel, kalk og plantevernmidler. Målet er  optimal utnyttelse av innsatsfaktorene, jevnere avlingsnivå og  bedre kvalitet  på råvarene. Minne Gård er i tett dialog med rådgivingstjenesten, og eier er opptatt av et velfungerende samvirke og diskuterer og deler gjerne erfaringer  med kolleger i Landbruket.

Hvilken verdi har Flagship Farm for landbruket ?
I Norsk Landbruk har vi ingen tradisjon for at enkeltprodusenter blir holdt fram som strålende eksempler.  Det skal en generelt passe seg for i Norge. Derfor vet jeg at Mette og Amund Sandholt ikke er noe glade i å stikke seg fram. Sandholt er opptatt av at potetprodusenter må stå sammen inn i framtida. At de likevel har sagt ja til å bli vurdert og få tildelt betegnelsen Flagship Farm er av hensyn til alt det gode som dette konseptet kan føre med seg. McDonald’s er en seriøs aktør som har fokus på kvalitet i alle ledd, som har fokus på grønne verdier og som gjerne vil markedsføre norsk jordbruk. Flagship Farm er derved en  utmerket anledning for oss som produserer eller foredler råvarer til å henge oss på, strekke oss etter målene om utvikling i kvalitetsarbeidet, og med stolthet vise vårt ansikt utad til forbruker. Det er moro at forbrukeren endelig får  innblikk i hvor og hvordan råvarene blir produsert, og hvor teknologisk avansert det norske jordbruket er blitt !

Tekst: Solveig Haugan Jonsen, Fagsjef potet Findus  
Foto: Nils Fredrik Wisløff

21. mai 2013