Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Landbruksministeren besøkte Gartnerhallen SA

Landsstyret i Gartnerhallen SA har nylig hatt møte med Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum. Statsråden fikk en detaljert orientering om Gartnerhallen som organisasjon, og den sentrale rollen Gartnerhallen spiller i verdikjeden for norsk frukt- og grøntproduksjon. Styreleder Anders Nordlund benyttet samtidig anledningen til å påpeke viktige elementer og forslag til endringer i den landbrukspolitiske virkemiddelbruken overfor grøntnæringa.

Norsk produksjon av frukt, bær, grønnsaker og poteter er i stor grad styrt av markedet. I denne forbindelse er derfor importvernet en viktig faktor for at Regjeringens målsetting om økt norsk produksjon skal nås. I Regjeringens stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken ”Velkommen til bords”, blir det bl.a. slått fast at det er et naturlig grunnlag for å produsere poteter, frukt, bær og grønnsaker i Norge, og at budsjettstøtten til disse produksjonene er vesentlig lavere enn for en rekke andre produksjoner. Hele 90 prosent av inntektene kommer fra markedet. Departementet uttaler også i landbruks- og matmeldingen, at det må stimuleres til fortsatt satsing innenfor grøntsektoren, og at norskandelen i forbruket minst må opprettholdes på dagens nivå. Dvs. at produksjonen må økes i takt med befolkningsøkningen.

Gartnerhallen SA understreker at årets jordbruksoppgjør må gi norsk frukt- og grøntproduksjon en høg prioritering, slik at vi oppnår den ønskede produksjonsveksten. I flg. fersk statistikk fra Opplysningskontoret for frukt og grønt, øker forbruket, spesielt på bær og grønnsaker, og det må være en målsetting at denne økningen skal dekkes av norske varer, mener Gartnerhallen. Forbruker er også mer enn noen gang, opptatt av å spise sunt. I denne sammenheng må Helsedirektoratets anbefaling, om at man bør spise minst 5 porsjoner frukt, grønnsaker og bær hver dag, være en stimulans og et godt argument for å legge til rette for økt norsk produksjon.

Gartnerhallens innspill til jordbruksoppgjøret omfatter bl.a. forslag til kostnadsreduserende tiltak og målretta tilskudd. Videre er det skissert behov for investeringsvirkemidler og endringer i skatte- og avgiftsordninger. Et bredt sammensatt utvalg har i sin rapport ”Grønn vekst - hva vil forbrukeren ha?”, i tillegg gitt konkret innspill på at det må etableres et vekstprogram for grøntsektoren. Vekstprogram skal først og fremst være rettet mot marked og forbruker, og på den måten legge grunnlaget for økt forbruk av norske varer. I det nevnte vekstprogrammet foreslås også et utviklings- og rådgivingsprogram overfor produsent, som skal fokusere på utvikling og rådgiving innen sorter, plantemateriale, dyrkingsteknikker, agronomi osv.

Bilde: (Fra venstre) Styreleder i Gartnerhallen SA, Anders R. Nordlund, landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum, politisk rådgiver i LMD Anne Marie Aanerud.

Tekst og foto: Arve Gladheim, Gartnerhallen

19. april 2013