Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

Doblet omsetning i perioden 2000 - 2008 

A.L Gartnerhallens salgsutvikling til Bama Gruppen AS og Findus Norge AS viser en økning fra 687,2 milloner kr i 2000 til 1 321,3 millioner kr i 2008. For perioden innebærer dette nesten en dobling i omsetningen for A.L Gartnerhallens produsenter. Dyktige og utviklingsorienterte produsenter, sunne produkter som forbrukeren vil ha og ikke minst A.L Gartnerhallens gode samarbeid og målrettede arbeid med Bama Gruppen AS og Findus Norge AS, må legges til grunn for den gode utviklingen.

Det har i perioden blitt lagt ned betydelige ressurser på forskning og utvikling, samt produktutvikling relatert til produksjon, emballering og bearbeiding hos alle ledd i verdikjeden. Dette har også gitt resultater gjennom økt mangfold til forbruker og derigjennom økt markedsadgang for den enkelte produsent i A.L Gartnerhallen. I tillegg til godt markedsarbeid hos både Bama Gruppen AS og Findus Norge AS, er sunnhetsaspektet ved frukt og grønt helt klart en positiv bidragsyter for et økt forbruk. Omsetningsøkningen viser en verdiøkning på 92 % og volumøkning på 20 %. Dette viser at man har klart å ta ut en økt merverdi, noe som også har vært nødvendig i forhold til den generelle kostnadsutviklingen og ikke minst for å sikre en videre utvikling for norsk frukt og grønt produksjon. 

Derfor vil også Gartnerhallen videreføre sitt markedsarbeid gjennom god produksjonsplanlegging, korrekte prisframlegg og enda bedre leveringsprognosering i ny sesong. Videre framover legger Gartnerhallen gjennom sine produsenter og samarbeidspartnere opp til en fortsatt volumøkning, for potensialet er fortsatt stort for de fleste produktgrupper sammenlignet med forbruket i Europa for øvrig. Gartnerhallen med sine produsenter og samarbeidspartnere viderefører derfor sitt målrettede arbeid med å få til ytterligere vekst, både i forhold til volum og verdi.

Gartnerhallprodusenter med vekst
Alle produktgrupper viser vekst i Gartnerhallen. Til og med tyngre grønnsaker som potet og rotgrønnsaker har gitt Gartnerhallens produsenter volum og omsetningsvekst i løpet av denne 8-års perioden. Arne Såstad og Thor L Løken er to produsenter på Stange som har doblet sin omsetning av potet gjennom Gartnerhallen til konsum og industri. De har begge utvidet og spesialisert sin potetproduksjon, blant annet gjennom å tilpasse sin produksjon i forhold til de sorter og spesifikasjoner markedet ønsker. Begge er produsenter som søker nye produksjonsområder, blant annet gjennom deltakelse i utprøving av nye sorter og markedsområder. Blant annet har de siste år satset på økologisk potetproduksjon i et større omfang, og de har vært med på testproduksjoner for å få til en norsk bakepotetproduksjon. Sammen med et samordnet utbud gjennom Gartnerhallen, har også deres spesialisering av produksjonen gitt grunnlag for å ta ut en bedre pris. I perioden 2000-2008 har de hatt en verdiutvikling på henholdsvis 6% og 7%. 

Gunnar Delviken fra Råde i Østfold produserer veksthussalat og rotvekster, og da først og fremst til det lokale markedet med omsetning gjennom Vegetar, et selskap i Bama Gruppen AS. Varene som Delviken frambyr, viser helt klart preferanser i det lokale markedet, og gjennom Gartnerhallens markedsadgang søker han nå nye produksjonsmuligheter. Utbygging av fem dekar veksthus står nå klart for innflytting av tomatplanter i løpet av februar. Delviken ønsker gjennom sin satsing å ta del i den økte veksten og forbruket man har på tomater, og dermed sikre at man klarer å holde en større andel av det økte forbruket med norsk produksjon. I dialog med Gartnerhallen og Bama er han veldig bevisst på betydningen av at det er den ferske røde tomaten som har best smak og ikke minst helsegevinst for forbrukeren. Delviken legger derfor opp til en produksjon som skal ivareta disse aspektene i forhold til produkt og marked.

Arnt Egil Nærland, gulrot og potetprodusent fra Rogaland, har også gjennom sin satsing på en målrettet produksjon, tatt del i den positive verdi og volumutviklingen i Gartnerhallen. Innenfor gulrot har Gartnerhallen sammen med Bama og forskningsmiljøene hatt et fokus på produksjonsteknikk, sorter og håndtering gjennom hele verdikjeden som har gitt resultater. Siste løftet på gulrot, var en samlet satsing i 2007 for hele gulrotmiljøet tilknyttet Gartnerhallen med polering og flow pakking. Dette har gitt en rot med bedre utseende, smak og holdbarhet, noe som gjenspeilte seg med en ytterligere volumvekst.