Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING FRA GRO INDUSTRIER AS

Avvikling av GRO Industrier AS's avdeling i Brumunddal

Gro Industrier AS overtok i slutten av 1999 Orklas produksjonsanlegg i Brumunddal for foredling av frosne grønnsaksprodukter.

Målsettingen med overtagelsen var å skape en effektiv og lønnsom produksjon av hovedsakelig frosne grønnsaksprodukter i det overtatte anlegget i Brumunddal.

Som en betydelig aktør i dette markedet i Norge var vurderingen at GRO Industrier AS med sin erfaring og kunnskap om dette produktområdet ville ha den beste kompetanse til å videreutvikle produksjonsanlegget i Brumunddal.

GRO Industrier AS har imidlertid ikke hatt en tilfredstillende utvikling av bedriftens effektivitet og konkurranseevne i de siste årene.

Styret i GRO Industrier AS har derfor vedtatt at avdelingen i Brumunddal skal avvikles i løpet av produksjonssesongen 2002. Pakkeriet vil bli videreført i 2003, og etter 2004 dersom det oppnås tilfredstillende lønnsomhet i driften av pakkeriet.

Styret er opptatt av at de ansatte i Brumunddal som blir berørt av nedleggelsen skal følges opp og støttes på best mulig måte.

Vurderingen er også at avviklingen av avdelingen av Brumunddal skaper større trygghet for de øvrige arbeidsplassene i GRO Industrier AS.

Den generelle internasjonale utviklingen går mot en nedbygging av tollhindringer land i mellom. Det er nå under forberedelse en ny internasjonal runde med forhandlinger hvor formålet er en ytterligere reduksjon av internasjonale handelshindringer.

GRO Industrier AS må forberede seg på å møte en slik utvikling i tide - basert på at det over tid påregnes konkurranse fra utenlandske aktører på området frosne grønnsaker i Norge.

GRO Industrier AS har som strategisk mål å utvikle seg til å bli konkurransedyktig i forhold til dette.

Et internasjonalt konkurransedyktig GRO Industrier AS vil også sikre norske produsenter avsetning for norskproduserte frosne grønnsaker for innenlandsk konsum.

Nedleggelsen av produksjonen i Brumunddal er et ledd i arbeidet med å etablere GRO Industrier AS som konkurransedyktig i et marked med lavere grensevern enn i dag. Dette arbeidet er av langsiktig karakter. Det vil i tiden fremover bli gjennomført ytterligere omstillinger i GRO Industrier AS for å sikre bedriftens konkurransedyktighet i et fremtidig åpnere marked.