Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING 27.01.06

Grøntprodusenter øker leveranser til industrien

Frukt og grønt blir stadig viktigere i nordmenns kosthold og livsstil. Forbruket og utvalget øker. Produkter fra norske produsenter kjemper i sterk konkurranse med importerte produkter og utgjør nå i underkant av 40% av forbruket. Gartnerhallen står i dag for halvparten av den norske produksjonen.

Grøntprodusenter i Gartnerhallen leverer både til konsummarkedet og råvarer til grøntindustrien. Gartnerhallen Industri er er en del av den landsdekkende produsentorganisasjonen og har medlemmer i Oppland, Hedmark, Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Agderfylkene. Råvarer fra disse regionene dekker grøntindustriens behov for råvarer som kan produseres lønnsomt i Norge.

Også markedet for industribearbeidede produkter øker. Dette gir også muligheter for grøntprodusentene som leverer til industri. Leveransene i 2005 økte nemlig med 12% i forhold til forrige år. Alle produktgrupper hadde vekst og størst vekst var det i produktgruppen salat og potet.

Konkurranseutsatt produksjon

Grøntproduksjonen i Norge er svært konkurranseutsatt. Også med dagens WTO-avtale merkes konkurransen fra produkter fra utlandet til daglig. – Norsk produksjon står fortsatt sterkt og markedet er villig til å betale noe mer for norsk kvalitet selv om ferskhet og nærhet til markedet i mindre grad oppleves som konkurransefortrinn i samme grad som for produkter til ferskkonsum.

- Grøntindustrien i Norge i dag har tatt ut store skalafordeler men er i Europeisk sammenheng svært liten. Derfor er det helt nødvendig med tollbeskyttelse også for industribearbeidingen for at norsk råvareproduksjon skal ha like konkurransevilkår som utenlandsk industri. – At dette skal være mulig også etter en evt. ny WTO-avtale er vi grøntprodusenter som leverer råvarer til industrien svært opptatt av sier leder for industriprodusentene i Gartnerhallen Simon Helge Dahl fra Skien som selv produserer grønnsaker og poteter. Det er viktig for oss at det ikke oppstår hull i tollvernet slik vi har opplevd en del av i det siste. – Industrien og produksjonsmiljøet må få reelle muligheter til å opprettholde en nasjonal produksjon for et nasjonalt marked. – Dersom enkelte produkter forsvinner til utlandet vil den norske industrien bli svekket.

Produktutvikling

- Vi har mange gode eksempler på produktutvikling som har slått godt an hos forbrukerne, og vi har mange eksempler på at vi har utviklet norsk råvareproduksjon som har erstattet importerte råvarer. Dette er en vinn-vinn situasjon både for grøntprodusentene, industrien og forbrukerne og gir grunn til videre optimisme. – Vi tror dette er en riktig måte å jobbe på for å sikre forbrukerne norske produkter basert på norske råvarer også i fremtiden sier Simon Helge Dahl

Viktige valg

På mandag møtes mange av grøntprodusentene til årsmøte og viktige diskusjoner i Lier i Buskerud. I tillegg til representant fra grøntindustrien deltar også medlemmer fra Landsstyret i Gartnerhallen.

For mer informasjon, kontakt:
Gartnerhallen Industri: Styreleder Simon Helge Dahl; 906 93 624
Gartnerhallen: Daglig leder Arnt Foss; 957 50 017