Settepotet
Stilling ledig
Rapporter
Gartnerkongressen 2016
     Tilbake | Del på Facebook

PRESSEMELDING 21.12.05

Gartnerhallen anker dom til lagmannsretten

Gartnerhallen har besluttet å anke tvisten med Landbruks- og matdepartementet om tilbakebetaling av reguleringstilskudd inn for Borgarting lagmannsrett. - Saken er så prinsippiell at vi vil bidra til en grundig behandling i rettssystemet, sier Gartnerhallens styreleder Per Odd Gjestvang som støtter seg på anbefalinger fra to uavhengige advokatfirmaer.
- Vi mener det er urimelig at Staten kan frata oss en samfunnsrolle og deretter kreve tilskudd tilbakebetalt, sier Gjestvang.

Sakens bakgrunn er at Gartnerhallen på 1970- 80- og tidlig 90-tall mottok tilskudd fra omsetningsavgiften for å delfinansiere bygging og drift av reguleringsanlegg. Staten har krevd at Gartnerhallen betaler tilbake de tilskuddene som ikke er avskrevet. I Oslo tingretts behandling i november fikk departementet medhold i sitt krav om tilbakebetaling av 37 milllioner kroner. Det er denne dommen Gartnerhallen nå anker til Borgarting lagmannsrett.

Ikke hjemmel for krav

Departementets begrunnelse for sitt krav er at Gartnerhallen i 2000 ble fratatt rollen som markedsregulator innen hagebrukssektoren.
- Retningslinjene for tilskudd, som ble utarbeidet i 1950 og justert i 1979, har ingen bestemmelser som regulerer det som har skjedd i dette tilfellet; at Gartnerhallen mot vår vilje ble fratatt rollen som markedsregulator. Vi mener derfor at Landbruks- og matdepartementet ikke har hjemmel for å kreve tilbakebetaling av tilskudd begrunnet i at Gartnerhallen ble fratatt reguleringsansvaret, sier styreleder Gjestvang.

Endret begrunnelse

Gartnerhallen legger i sin anke også vekt på at departementet underveis har endret grunnlaget for tilbakebetalingskravet, og at denne endringen har konsekvenser både for saksbehandling og foreldelse. Staten begrunnet først sitt krav i at Gartnerhallen i 1997 overførte anlegg fra andelslaget til GRO AS. I 2004 ga departementet Gartnerhallen medhold i at denne overføringen ikke hjemlet tilbakebetalingskravet. Staten endret da sin argumentasjon og begrunnet kravet i at Gartnerhallen i 2000 var fratatt sin markedsreguleringsrolle. Gartnerhallen mener at dette dreier seg om to hendelser og to begrunnelser som er så forskjellige at de må behandles som ulike saker, både forvaltningsmessig og juridisk.

Forhandlingsvilje

Styreleder Gjestvang understreker at Gartnerhallen hele tiden har invitert til en forhandlingsløsning, og at man fortsatt er villig til å strekke seg langt for å finne en løsning som hensyntar Gartnerhallens situasjon.
Gjestvang legger i denne sammenheng vekt på at Gartnerhallen helt siden 1930-tallet har oppfylt sin plikt som markedsregulator til punkt og prikke og at denne reguleringsrollen innebar store forpliktelser og ulemper for Gartnerhallens medlemmer. Gjestvang understreker også at Gartnerhallen ble spesielt utsatt da landbrukspolitikken og markedet endret seg på 1990-tallet og at Gartnerhallen allerede har hatt betydelige kostnader knyttet til regulatorrollen.
- Vi er fortsatt åpen for en forhandlingsløsning, men mener det er urimelig at Gartnerhallen alene skal betale prisen for at vi blir fratatt en markedsregulering som vi har utført i over 60 år og som har hatt bred politisk forankring, sier Gjestvang.

For mer informasjon, kontakt Gartnerhallen:
Styreleder Per Odd Gjestvang – 90 04 90 69